Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop en leveringen van goederen en diensten, tussen Finnpaints/Finnpro (verkoper) en koper (particulier of bedrijf), m.u.v. ‘werken particulier’. Koper gaat akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het akkoord gaan met een offerte of opdracht en door het plaatsen van een order telefonisch of per email. Dit geldt ook voor alle daarop volgende opdrachten. Door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden niet aanvaard tenzij deze schriftelijk door verkoper van toepassing zijn verklaard op een specifieke transactie. Dit brengt in geen geval met zich mee dat die inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing zijn.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN,  BESTELLINGEN, OVEREENKOMSTEN en PRIJZEN

Alle offerten/adviezen van verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, altijd exclusief btw en administratie- en verzendkosten. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen twee dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper. Volumeafwijkingen van op kleur gemaakte producten t.o.v. de nominale inhoud van de verpakking worden niet verrekend. Het kleurrecept bepaalt welke hoeveelheid kleurpigment toegevoegd dient te worden. De inhoudsmaat op het blik kan daardoor tot 10% afwijken van de netto inhoud.

Artikel 3. LEVERING GOEDEREN

Orders worden, mits op voorraad, dezelfde werkdag of de volgende werkdag verzonden en binnen 48 uur na vertrek uit magazijn bij de klant afgeleverd. Verkoper streeft naar deze termijn, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdige levering is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, stakingen enz. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan koper aan te bieden. Orders worden belast met 15,00 euro ex btw voor administratie- en verzendkosten. Het rapport van vervoerder vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper, koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling binnen een termijn van 10 werkdagen. Voor zakelijke kopers zullen de goederen 30 dagen worden opgeslagen. Na verloop van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande op de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn niet mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst te ontbinden, Er is geen recht op eventuele schadevergoeding. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interest door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle betalingen van deze of eerdere leveringen van verkoper aan koper, door koper zijn voldaan. De goederen kunnen door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper c.q. merkeigenaar. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper c.q. merkeigenaar te gebruiken als (onderdeel van) een internet domeinnaam of telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper c.q. merkeigenaar.

Artikel 9. KLACHTEN

Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. Klachten betreffende manco’s, aantallen of berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 5 dagen na aflevering van de goederen. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 5 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid heeft ontdekt, in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper ‐ met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel ‐ slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van koper. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door verkoper zijn geleverd. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt, nooit voor kosten van enige herstelwerkzaamheden, applicatie, montage en/of constructie. Dit door de koper betaalde factuurbedrag wordt binnen maximaal 30 dagen terugbetaald. verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Er is nooit sprake van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht; indien de originele factuur niet kan worden overlegd; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;  indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; indien onderliggende coatings/impregnanten of anderszins, niet bekend zijn, niet gemeld zijn en/of geen Tikkurila producten zijn en/of onbekend is wat voorheen is verwerkt en op welke wijze. Imperfecties zoals bijv. kwasten, noesten, uittreden van hars of vocht, kleur- en glansverschillen, kleine scheurtjes welke het gevolg zijn van de eigenschappen van hout zijn normaal en worden niet gezien als gebrek van verfproduct. Vervaging en verkleuring door de tijd en het weer zijn geen gebrek van het verfproduct en kunnen niet worden verhaald. Aantasting door schimmelen, vervuiling, algengroei en beschadigingen ontstaan door invloeden van buitenaf of door afwijkingen in houttype en maatvoering, kunnen niet op verkoper worden verhaald.  De koper vrijwaart verkoper voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. Het is mogelijk dat koper op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Verkoper accepteert geen retour gezonden artikelen. Uitzondering hierop is een schriftelijke opgaaf van reden door koper en schriftelijk acceptatie hiervan door verkoper. Speciaal bestelde en/of op kleur gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 10. BETALINGEN

Particuliere koper is verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Voor zakelijke kopers geldt een termijn van 30 dagen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 2 % (zakelijke kopers 6% ) het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke (handels)rente ex artikel 6: 119 (a) B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 B.W.(a), waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoelde artikelen. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet‐betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente met een minimum van € 11,50. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, berecht worden door de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Artikel 12. GEGEVENSBEHEER

Indien koper een bestelling plaatst  worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand. Deze gegevens worden bewaard om historie voor wat betreft afgenomen producten en kleurcodes te kunnen inzien en terugvinden bij eventuele latere bestellingen. Wanneer deze gegevens niet bekend zijn, ligt alle verantwoordelijkheid t.a.v. een gekozen kleur bij de koper, nooit bij verkoper. Verkoper zal gegevens niet verstrekken aan derden, respecteert de privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.  Verkoper maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst welke zorgvuldig wordt bijgehouden. Koper kan op ieder moment besluiten hier niet in te willen worden opgenomen. Wanneer dit kenbaar wordt gemaakt aan verkoper, zullen de gegevens uit de mailinglijst gehaald worden. Zie hiervoor ‘privacyverklaring, cookies en disclaimer’ op de website, welke tevens is geaccordeerd door klant bij het bezoek aan de website.

Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden, staan op onze websites en zijn gedeponeerd bij Kvk 80402585.